اعضای هیئت مدیره

باقر کسرائی

رئیس هیئت مدیره

غلامرضا صادقیان

مدیرعامل و عضوهیئت مدیره